”Sigurne staze i putanje kretanja učenika osnovnih i srednjih škola u Boru”

U prethodnom periodu postignuti su brojni rezultati od značaja za proces otvaranja podataka u Republici Srbiji, od pokretanja nacionalnog Portala otvorenih podataka, preko usvajanja Zakona o elektronskoj upravi kojim se otvoreni podaci uvode u zakonski okvir, do uspostavljanja široke zajednice onih koji otvorene podatke objavljuju i koriste.

S tim u vezi, raspisan je javni konkurs za organizacije civilnog društva, medije civilnog društva i državne visokoškolske ustanove u oblasti otvorenih podataka. Konkurs je podržan od strane projekta ”Otvoreni podaci - otvorene mogućnosti”, koji finansiraju Svetska banka i Fond za dobru upravu Ujedinjenog Kraljevstva, a sprovode Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu. 7. decembra 2018. godine uručeno je ukupno 10 priznanja ”Šampionima otvorenih podataka”, od čega 5 priznanja organizacijama civilnog društva, čiji su projekti u oblasti otvorenih podataka odabrani za finansiranje od strane projekta ”Otvoreni podaci - otvorene mogućnosti”, kao i 5 priznanja organima državne uprave koji su otvorili svoje skupove podataka, objavili ih na nacionalnom Portalu otvorenih podatka i definisali izazove za predlaganje inovativnih ideja u cilju unapređenja sopstvenog rada.

U velikoj konkurenciji, od ukupno 38 predloženih projekata među 5 najboljih organizacija civilnog društva u Srbiji našlo se i naše GIS udruženje Srbije, kome je odobren predlog projekta za podršku pod nazivom ”Sigurne staze i putanje kretanja učenika osnovnih i srednjih škola u Boru”.

O Projektu

Predloženi projekat ispituje sve uzroke dešavanja saobraćajnih nezgoda u blizini obrazovnih ustanova, tako što se otvoreni podaci o osnovnim i srednjim školama i podaci Agencije za bezbednost saobraćaja i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, koji se odnose na registrovane saobraćajne nezgode na teritoriji grada Bora, preklapaju sa prikupljenim i obrađenim podacima saobraćajne i komunalne infrastrukture: saobraćajni znaci, semafori, pešački prelazi, ”ležeći policajci”, kružni tokovi, trotoari, biciklističke staze, autobuska stajališta, javna rasveta.

Opšti cilj projekta: Povećanje kapaciteta grada Bora za poboljšanje bezbednosti u saobraćaju putem unapređenja sistema lokalne samouprave za prostorno i urbanističko planiranje i opštinsko rukovođenje.

Specifični ciljevi projekta:
  1) Povećanje bezbednosti dece u blizini osnovnih i srednjih škola na teritoriji grada Bora
  2) Kvalitetnije i transparentnije pružanje javnih usluga građanima

Faze projekta:
  1) Pripremne aktivnosti (formiranje i sastanci projektnog tima, konsultacije sa stručnim saradnicima)
  2) Uvodna konferencija (predstavljanje projektnih aktivnosti, dobijanje podrške ciljnih grupa, podela promotivnog materijala, medijska pokrivenost)
  3) Analiza postojećeg stanja (eksterni konsultant, popunjavanje upitnika, akcioni plan)
  4) Prikupljanje podataka (IT podrška, rad na terenu, kancelarijski deo)
  5) Obrada prikupljenih podataka, analiza i prikazivanje rezultata (analize o kritičnim tačkama i lokacijama, grafičke i veb-heat mape za prikaz geopodataka na internetu)
  6) Prezentacija završnih rezultata projekta (završna konferencija, podela edukativnog materijala, promotivne aktivnosti)

Postignuti rezultati:
  - Održane informativne prezentacije na uspešno organizovanoj uvodnoj konferenciji
  - Odštampan i podeljen promotivni materijal (500 flajera na uvodnoj konferenciji)
  - Pripremljeni, podeljeni, popunjeni i analizirani upitnici ciljnih grupa na projektu
  - Usvojen akcioni plan za prikupljanje prostornih podataka za rad na terenu
  - Prikupljeni, obrađeni i analizirani osnovni i prostorni podaci o objektima, saobraćajnoj i komunalnoj infrastrukturi
  - Izrađena stručna ekspertiza angažovanog eksperta iz oblasti bezbednosti u saobraćaju
  - Dizajnirane grafičke mape - za prikaz elemenata saobraćajnih nezgoda, predloženih kritičnih tačaka i lokacija i sigurnih staza i putanja za kretanje učenika
  - Urađene veb "heat mape" – za prikaz geopodataka na internetu
  - Odštampano i podeljeno 100 grafičkih karata
  - Odštampan i podeljen edukativni materijal (100 brošura na završnoj konferenciji)
  - Građanima Bora javno dostupni podaci o bezbednosti dece u saobraćaju u vidu otvorenih novih skupova podataka o saobraćajnim nezgodama i objektima saobraćajne i komunalne infrastrukture na internet prezentaciji grada Bora i Portalu otvorenih podataka
  - Predložena izmena planske dokumentacije i školskih Pravilnika o bezbednosti učenika na osnovu izrađene stručne ekspertize i kreiranih grafičkih i veb "heat mapa" odnosno ponuđenog digitalnog modela sigurnih staza i putanja kretanja učenika, sa kritičnim tačkama i lokacijama

Prikupljanje i obrada podataka

Prikupljanje podataka je faza projekta koja je zahtevala najviše vremena i koja je bila kompleksna, jer je definisano nekoliko različitih skupova tačaka o javnim i drugim objektima, saobraćajnoj i komunalnoj infrastrukturi, koje je trebalo obezbediti u kratkom vremenskom roku od 2 meseca. Ovaj deo posla je obavljen angažovanjem kvalitetnih stručnih saradnika za specifične poslove (IT podrška) i pojedinih članova GIS udruženja Srbije odnosno dobrim izborom softverskih aplikacija za prikupljanje, obradu, analizu i prikazivanje podataka. Terensko prikupljanje podataka se pored slikanja mobilnim smart telefonima sa ugrađenom GPS kamerom i uključenom opcijom geotagovanja fotografija (fotografije sa koordinatama ugrađenim u slike u momentu fotografisanja), vršilo i snimanjem Garmin GPS uređajem – kamerom (Garmin Dash Cam 35) postavljenom unutar automobila, koja snima objekte u vidu video zapisa, ali i beleži njihove trenutne geografske koordinate.

Tako dobijeni podaci su se naknadno u kancelariji pregledali i obradili uz pomoć Garmin’s Dash Cam Player softvera. Na ovaj način prikupljeni su podaci za sledeće slojeve (lejere): osnovne i srednje škole, vrtiće, javne i druge ustanove, autobuska stajališta, apoteke, benzinske stanice, pošte i saobraćajnu signalizaciju: semafori, saobraćajni znaci (pešački prelaz, zona škole i dr.), " kružni tokovi, ležeći policajci", pešački prelazi, oznake na kolovozu (škola), uličnu rasvetu trotoari, kao i pojedini kolovozi za delove grada Bora na kojima je izraženo povećanje registrovanih saobraćajnih nezgoda.

Sledeći korak je predstavljao digitalizaciju i obradu prikupljenih prostornih podataka, odnosno prenošenje podataka u vektorski oblik, čime se dodavala prostorna komponenta podacima. Ovo se vršilo uz pomoć Open Source softvera QGIS. Takođe, prikupljanje podataka se vršilo i iz javno dostupnih satelitskih i ortofoto snimaka.

Kombinovanjem svih prikupljenih podataka i navedenih atributivnih podataka od strane Agencije za bezbednost saobraćaja i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, formirana je jedinstvena GIS baza podataka, koja je bila osnova za kasniju izradu različitih vrsta analiza, koje su dovele do konačnog određivanja modela sigurnih staza i putanja kretanja učenika. Pri tome, uporedo sa navedenim aktivnosima se razvijala i veb komponenta projekta, koja se ogledala u prikazivanju svih elemenata na interaktivnoj internet veb prezentaciji.

Analiza bezbednosti saobraćaja u zoni osnovnih škola

Analiza bezbednosti saobraćaja u zoni osnovnih škola je obuhvatila tri istraživanja, pri čemu su zaključci, dobijeni u jednom delu istraživanja, korišćeni u ostalim delovima istraživanja.

Prema redosledu, sprovedena su sledeća istraživanja:
  1) Analiza saobraćajnih nezgoda sa nastradalim licima do 14 godina starosti na teritoriji grada Bora, za period od 2007. do 2018. godine
  2) Analiza stavova uprave škola, učenika i roditelja učenika
  3) Analiza saobraćajnog sistema u zoni škola

1. Analiza saobraćajnih nezgoda sa nastradalim licima do 14 godina starosti na teritoriji grada Bora, za period od 2007. do 2018. godine
Podaci o saobraćajnim nezgodama sa učešćem dece su prikupljeni na osnovu "Integrisane baze podataka o obeležija bezbednosti saobraćaja", koja se nalazi na sajtu Agencije za bezbednost saobraćaja Republike Srbije i objavljenih podataka na Portalu otvorenih podataka o saobraćajnim nezgodama po Policijskim upravama i opštinama od strane Ministarstva unutrašnjih poslova u periodu od 2015. do 2018. godine.

Analiza saobraćajnih nezgoda sa licima do 14 godina starosti je izvršena prema ukupnom broju saobraćajnih nezgoda, strukturi saobraćajnih nezgoda prema uzroku, strukturi nastradalih lica prema posledicama i svojstvu učesnika. Takođe, izvršena je vremenska i prostorna analiza saobraćajnih nezgoda. Vremenska analiza izvršena je prema mesecima u toku godine, danima u toku nedelje i časovima u toku dana. U okviru prostorne analize utvrđene su lokacije povećanog saobraćajnog rizika (objektivno opasne lokacije) u gravitacionom području škola.

2. Analiza stavova uprave škola, učenika i roditelja učenika
Analiza stavova roditelja (staratelja) učenika i predstavnika škole o saobraćajnom obrazovanju dece i merama potrebnim za njihovo unapređenje, merama potrebnim za podizanje nivoa bezbednosti dece u saobraćaju, subjektivno opasnim mestima u okruženju škole kao i na putu učenika od kuće do škole.

3. Analiza saobraćajnog sistema u zoni škola
Analiza saobraćajnog sistema je obuhvatila obilazak zona i gravitacionog područja škola na teritoriji grada Bora i uočavanje problema bezbednosti dece u saobraćaju. Problemi bezbednosti dece u saobraćaju koji su uočeni prilikom obilaska su evidentirani, fotografisani i detaljno analizirani. Pre obilaska zona škola, prikupljene su osnovne karakteristike i specifičnosti škola kao i njihovih okruženja, pri čemu je posebna pažnja posvećena lokacijama objektivno i subjektivno povećane ugroženosti dece u saobraćaju, kao i dodatno utvrđenim opasnim lokacijama. Kao osnova za obilazak lokacija poslužili su zaključci vezani za analizu stavova roditelja učenika i uprave škole.

Predlog mera i aktivnosti za unapređenje bezbednosti saobraćaja

Bez obzira na lokaciju škole, najsigurnija i najefikasnija kontrola saobraćaja se postiže primenom postavljenih praktičnih načela i standarda zasnovanih na zdravim principima inženjerstva i inženjerske procene. Regulativne saobraćajno-tehničke mere su nemoćne za prevazilaženje uzroka većine saobraćajnih nezgoda u zoni škola, a to su nepoštovanja saobraćajnih propisa, kako vozača tako i pešaka. Dakle, pored saobraćajno-tehničkih mera, potrebno je sprovesti i mere koje bi sprečile nepoštovanje i kršenje propisa.

Na osnovu analize saobraćajnog sistema u zonama škola na teritoriji grada Bora evidentiran je veliki broj problema po pitanju bezbednosti dece u saobraćaju. U cilju rešavanja istih, predlažu se sledeće mere:
  1) Definisati zone škola i obeležiti granice zone škole u skladu sa važećim pravilnikom o saobraćajnoj signalizaciji
  2) Obnaviti kolovoznih zastora i trotoara i zamena dotrajalih ivičnjaka u svim zonama škola na terotoriji grada Bora
  3) Obnoviti saobraćajnu signalizaciju u zonama škole i postaviti je u skladu sa važećim pravilnikom o saobraćajnoj signalizaciji
  4) Zameniti dotrajale prepreke za usporenje saobraćaja savremenijim preprekama
  5) Zabraniti preticanje vozila u zoni škole adekvatnom saobraćajnom signalizacijom
  6) Duž zone škola postaviti zaštitne ograde kako deca ne bi mogla ulicu da prelaze van pešačkog prelaza
  7) Zone škole vizuelno izdvojiti od odstatka grada (npr. ulična rasveta da se ofarba crno-žutom bojom, postavljanje zaštitnih ograda, podići pešaki prelaz u vidu platforme, znatno bolje osvetljenje, redovno obnavljati oznake na kolovozu itd.)
  8) Renovirati i projektovati autobuska stajališta u zoni škola u skladu sa važećim pravilnikom o saobraćajnoj signalizaciji
  9) Zabraniti parkiranje u zonama škola i rešiti problem parkiranja na nivou celog grada
  10) Izgraditi nove trotoare i pešačke staze u zonama škola koje ih nemaju, a posebno u naseljenim mestima, imajući u vidu veliki probleme u kojima se objekti osnovnih škola nalaze uglavnom uz državne puteve koji prolaze kroz naseljena mesta

Na osnovu zaključka snimljenih sa terena, u zonama škola treba obezbediti pešake odgovarajućim saobraćajnim znakovima, oznakama i opremom. Saobraćajni znakovi, oznake i oprema u zonama škola trebaju se postavljati na osnovu plana signalizacije i opreme, overenog od strane nadležnog organa uprave. Iste treba postavljati neposredno pre ulaska i u samoj zoni škole. Izuzetak mogu predstavljati znakovi za obeležavanje koridora kojima se kreću deca pešaci. Saobraćajni znakovi koji se koriste za označavanje zone škole, trebalo bi da budu reflektujući ili osvetljeni noću i kada to atmosferski uslovi zahtevaju.